“SLS Hotel” logo identity at Beverly Hills 01

"SLS Hotel" logo identity at Beverly Hills 01