“SLS Hotel” logo identity at Beverly Hills 03

"SLS Hotel" logo identity at Beverly Hills 03